DIM

Dim softverski paket

Skup aplikacija čije je cilj u potpunosti zadovoljiti sve potrebe poduzeća koje se bavi dimnjačarstvom. Od evidencije stanova u zgradama, evidencija korisnika, dnevnik intervencija, ispis računa R1, statistike, cjenik usluga, plan aktivnosti…

Što program nudi:

  • Evidenciju korisnika dimnjačarskih usluga – svojevrsni katastar/registar objekata organiziranih prema tipu objekta; kuća, zgrada i stan, tvrtka i pogon. Više nije problem izlistati/pregledati sve stanove u određenoj zgradi,
  • Evidenciju dimovodnih objekata – ložišta (kotlovi, bojleri, dimnjaci, sabirači…) u tim objektima, bez obzira o kojem se tipu objekta radi,
  • Evidenciju – svojevrsnu “Radnu knjigu” u kojoj su vidljive sve aktivnosti koje su obavljene na dimovodnim objektima – ložištima kao što su kontrole i čišćenja,
  • Izradu i evidenciju Stručnog nalaza kao i pripadajuće Sheme dimovodnih objekata i ložišta u objektu,
  • Evidenciju Radnih naloga, odnosi se na zgrade i stanove, te fakturiranje usluga pravnim osobama/zgradama/ tvrtkama, R-1 račun (obični račun, zbirni račun, specifikacija Radnog naloga) i praćenje naplate – dužnici,
  • Jednostavno praćenje učinkovitosti po pojedinom dimnjačaru – svaka usluga koja je obavljena bilježi i osobu koja je obavila tu uslugu. Praktičan način da se prati kvaliteta rada kao i doprinos svakog pojedinog dimnjačara u ukupnom financijskom rezultatu,
  • Jednostavno i brzo izvještavanje i izrada statistika – praćenje određenih bitnih financijskih parametara i pokazatelja o obavljenim aktivnostima,
  • Praktično korištenje i snalaženje u aplikaciji.

U prilogu je primjerični prikaz i opis nekoliko ekranskih formi – od ukupno 70-tak i nekoliko ispisa od ukupno 15-tak, koje se u programu koriste.

Evidencija stanova u zgradama

 

Na jednom mjestu nalazi se popis stanova u pojedinoj zgradi. Pored osnovnih i adresnih podataka o samoj zgradi omogućen je pregled stanova u zgradi s pripadajućim dimovodnim napravama.

Evidencija korisnika

 

Svi podaci o korisniku usluge na jednom mjestu. Osim adresnih i kontakt podatka imamo popis svih dimovodnih naprava u konkretnom objektu. Svaka daljna evidencija o obavljenim radovima/intervencijama.

Dnevnik intervencija

 

Ovdje se bilježi svaka intervencija nad objektima i dimovodnim napravama u objektu i to:. kontrole. čišćenja. mjerenja. upozorenja. obavještenja. Zapisane intervencije u bazi koriste se za kasniju upotrebu:. preglede. planove statistike.

 

R-1 račun

Za poslovanje s firmama tu je podrška za izdvanja R-1 računa i praćenje naplate. Izrada i štampa R-1 računa svodi se na doslovce 2 klika mišem.

Izrada i ispis 9 različitih tipova Stručnih nalaza

 

Ispis nalaza može biti direktno na pisač ili u word datoteku pogodnu za spremanje na disk ili za slanje elektroničkom poštom.

Cjenik usluga

 

Za svaki tip i pod tip naprave omoguće je unos neoganičenog broja usluga koje se mogu pojaviti u održavanju naprave. Temeljem unešenih aktivnosti u “Dnevnik intervencija” svi podaci su ovdje dostupni za naknadnu analizu i preglede.

Shema prikaza dimovondih objekata i ložišta

 

Jednostavnim “povlačenjem” već prije definiranih objekata (drag-and-drop) na nacrt se dodaju pojedini simboli/elementi sheme. Shema je prilagođena za ispis na A4.